SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR

MARKA


1- Marka Nedir?
Marka başvuru ve tescili işlemlerinde bahsedilen markanın T.C. yasalarında tanımı: Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Yaygın bilinen anlamı, sektörünüzde ürettiğiniz mal veya hizmetin adıdır. Ticaret unvanınız asla marka değildir. Marka tescili Türk Patent ve Marka Kurumu’nda Marka tescil belgesi ile belgelendirilerek tescil edilir.

2- Marka tecil başvurusu öncesi yapılması gerekenler nelerdir?
Marka başvurusunun kanunda belirtildiği nitelikte “ayırt edici nitelikte olması bir zorunluluktur. Başka tescilli markalardan ayırt edici olması açıklaması, yoruma dayalı bir durum olduğundan, daha önceki uzman kararlarından yola çıkarak değerlendirme yapılması ve bu değerlendirmeye göre başvuru kararı verilmesi gerekmektedir. Bunun için marka başvurusu öncesi başvurulacak marka için benzerlik araştırması yapılması ve araştırma sonuçlarına göre başvuru kararı verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve maddi kayıplar yaşanabildiği gibi, elde edilen tescilin kaybı da söz konusu olabilmektedir. 

3- Kimler marka başvurusu yapabilir?
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler, • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, marka başvurusu yapabilir.

4- Marka tescili neden yapılmalıdır?
Markanız, sektörünüzde ürettiğiniz mal ve/veya hizmetin adıdır. İmaj çalışmaları için maddi ve manevi büyük emekler verdiğiniz markanızın bir an elinizden alındığını düşününüz! Piyasadaki prestijiniz, her şeyiniz, uzun yıllardır kalite, dürüstlük ve fiyat politikaları gibi emekler verdiğiniz markanız üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını ve siz markanızı kullanmak için anılan kişilerden ücret karşılığında izin aldığınızı düşününüz! İşte bu tarz olaylara meydan vermemek için markanızı tescili gereklidir. Ticaret unvanınız asla marka değildir. Marka Tescili Türk Patent ve Marka Kurumu onayı ile tescil edilir. 

5- Tescilli markayı kullanmanın cezaları nelerdir?
Tescilli markanızın başkaları tarafından kullanımı durumunda • Bir yıldan dört yıla hapis cezası • Ticaretten süreli veya süresiz men. • Tazminat davaları • Taklit edilen malların polis tarafından toplatılması ve malların hak sahibi tarafından alınması ve /veya satılması gibi yaptırımlar uygulanmaktadır. 

6- Türkiye’de marka tescili ne kadar sürede sonuçlanır?
Başvuru tarihi itibariyle, tüm şartların yerine getirilmesi ve belgelerin eksiksiz olarak TÜRKPATENT’e sunulması halinde başvurunun belgeye bağlanma süresi yaklaşık 6 aydır. Bu sürenin uzamasına, başvurusu yapılan markanın TÜRKPATENT tarafından yapılan incelemede ayırt edici bulunmaması, tescilli veya işlemde olan markalar ile benzer bulunması ya da ilan aşamasında 3. kişilerden itiraz gelmesi gibi nedenler yol açabilir. Bu hallerde başvurunun belgeye bağlanma süresi 9-24 aya çıkabilir.

7- Marka olarak tescil edilemeyecek işaretler nelerdir?
Marka olarak tescil edilemeyecek işaretler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesinde sıralanmıştır. Kanun hükmüne göre, • Marka tarifinde belirtildiği üzere marka tanımının dışında kalan herhangi bir işaret, • Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler, • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler, • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler, • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler, • Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler, • Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler, • Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler, • Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler, • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler, • Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler, marka olarak tescil edilemezler.

8- Marka koruması ne zaman başlar?
Marka başvurusu için gerekli başvuru evraklarının TÜRKPATENT’te kayda girdiği tarih, saat ve dakika itibariyle koruma başlamaktadır. Markanın koruması devam ederken markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılması durumuna açılacak davalarda, davaların nihai karar vermesi, başvurusu yapılan markanın TÜRKPATENT Resmi Marka Bülteni'nde yayın kararı alması -bu başvurudan takriben 15 gün – 4 ay civarı kadardır- ve marka tescil belgesi kararı alınması neticesindedir. Bu süre içerisinde ihtar edildikten sonra ya da bazı durumlarda ihtar edilmeden açılan davanın neticesinin uzamasına sebep veren anlaşmazlıkta, davalı sorumlu tutulabilecektir. 

9- Marka tescil belgesi nasıl bir koruma ve hak sağlar?
• Markanın tescil edilmesi, tescil belgesinde yazılı olan ürün ve hizmetler üzerine markayı koyma ve kullanma hakkı verir ve sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve/veya taklit edenlere karşı ihtarname gönderme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma, tazminat talebi gibi Kanun’da yer alan hakların kullanılması imkanını sağlar. Marka sahibinin bu haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için markasını olası taklitlere karşı etkin bir şekilde izlemeye almalıdır. Ayrıca, tescil edilmek üzere yayınlanan markalardan benzerlerini tespit etmek ve itiraz hakkını kullanarak ilgili markanın tescilini engellemek üzere marka vekillerine başvurarak, marka izleme hizmeti alması da tavsiye edilir. • Bilinmesi gereken önemli bir husus şudur ki; başvuru hakkı, hak sahibine işareti bir marka olarak koruma hakkı sağlamaz. Zira tescili bekleyen bir hak doğuran başvuruya konu marka tescil edilmedikçe, haksız rekabet hükümlerine göre koruma altında bulunacaktır. • Markanın tescili için yapılacak başvurunun yayınlanmasından sonra doğabilecek durumlarla ilgili olarak tazminat talebi yapılabilir. Marka başvurusunun yayınlanması ile anlaşılması gereken, ilk idari inceleme işlemi sonrasında üçüncü kişilerin itirazına açıldığı 2 aylık bülten ilanı aşamasıdır. Bu aşama markanın yine henüz tescil edilmediği ve idari sürecin devam ettiği aşamadır. Ancak başvurunun yayını ile doğan haklar, tescilin yayınıyla birlikte tescilli markadan doğan hakların kapsamı içinde değerlendirilir. Olası bir dava halinde Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez. • Bu sebeplerle, markanın tescil edilmeden önce kullanılması tavsiye edilmemektedir. Bununla birlikte, uzun zamandır kullanılan ve benzeri olmadığı kesinlikle bilinen bir markanın zaten kullanılıyor olması sebebiyle, müracaat durumundan kaynaklanan kullanmama tavsiyesi içerisinde değerlendirilemeyeceği açıktır. • Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibariyle hüküm ifade eder. Marka tescilinin yayını ile anlaşılması gereken, idari işlemlerin son bulması ve markanın belgeye bağlanmasına karar verilmesi sonrası tescil ilanı aşamasıdır. • Marka tescil edildikten sonra her türlü hukuki veya cezai talepte bulunulabilir. Marka tescil edilmesi sonrası sahibine, tek başına kullanma hakkı veren ve bu yönüyle üzerinde ekonomik olarak yararlanma hakkı sağlayan bir belgedir. • Aynı şekilde, marka belgesi hak sahibine başkalarının aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların kullanılmasını önleme hakkı vermektedir. Söz konusu önleme hakkı, hakkın tecavüze uğradığına ilişkin tespit davası, ihtiyati tedbir istemli tecavüzün ortadan kaldırılması ve tazminat davası ve yine tecavüz fiillerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ürünler ve ürünlerin üretilmesine yarayan kalıp ve parçalara el koymayı kapsayacak şekilde ceza davası açılması hakkını da vermektedir.

PATENT


1- Buluş nedir?
Bilinen bilgilerden faydalanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma ya da yöntem geliştirmedir. bir diğer adıyla icattır. buluş ya da icat, daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla geliştirilmesidir. icatlar genellikle geçmişte var olan teknik bilgilerin yeni ve benzersiz bir şekilde meydana getirilmesi sonucudur. 

2- Patent nedir?
Patent, icat edilen buluşun, kişiye ya da kişilere belirli bir süre içinde kullanma, satma, kiralama gibi mülkiyetine ayrılmış devlet tarafından verilen yasal belgedir. bir başka deyişle sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır. 

3- Neden patent verilir? 
Patent sistemi, buluş sahiplerine belli bir süre koruma hakkı vermesinin yani sıra, patentte yer alan tüm bilgileri kamuoyuna açarak, aynı konuda çalışan başkalarının ayni buluşu yeniden üretmek için emek, zaman, maliyet vs. harcamasının engellenmesi için vardır. Bu özelliğe patentin bilgi işlevi diyoruz.

4- Hangi buluşlara patent verilir? 
Bir buluşa patent verilebilmesi için 3 şartın geçerli olması gerekiyor.
-yenilik
-tekniğin bilinen durumunun aşılması
-sanayide ve tarımda uygulanabilir olması

5- Hangi buluşlara patent verilemez?
Buluş niteliğinde olmadığı için patent verilemeyecek konular:
-keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
-zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
-edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
-bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
-insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

6- Türkiye’de kaç çeşit patent sistemi vardır? 
Patent başvuruları iki şekilde gerçekleştirilir. İki çeşit patent başvurusu ile korunabilmektedir. İlki patent başvurusu ile incelemeli patent başvurusu olarak yapılmaktadır. Son olarak faydalı model başvurusu ile bahsedilen iki çeşit patent başvurusu yapılabilmektedir. 2017 Ocak ayından önce incelemesiz patentler 7 yıl korunmakta olup 2017 Ocak ayı sonrasında kaldırılarak patent çeşitleri ikiye indirilmiştir. 2017 öncesi incelemesiz patent başvuruları incelemeli patente dönüştürülebilme hakkı elde etmiştir. 
1) İncelemeli Patent Başvurusu: Aralarında Türk Patent ve Marka Kurumu’nun da olduğu belirli patent ofislerinde patent başvurusunun incelenmesiyle elde edilen araştırma raporuna dayanılarak verilen patent başvurusudur. 20 yıl koruma sağlar. Koruma süresi uzatılmaz.
2) Faydalı Model Başvurusu: 10 yıl koruma hakkı veren patent başvuru sistemidir. İncelemeli patent başvuru sistemine göre daha az maliyetle ve kısa sürede alınabilir. Kurum içerisinde araştırma raporu düzenlenmesi şartı 2017 yılı kanun değişikliği ile yürürlüğe girmiştir.

7- Faydalı model nedir? 
Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Patent verilebilmesi için aranan Tekniğin Bilinen Durumu'nu aşma kriterinin aranmadığı, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarının yeterli görüldüğü buluş çeşididir. Kimyasal madde olan buluşlar faydalı model koruması dışında bırakılmıştır.

8- Tekniğin bilinen durumu nedir?
Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı ve sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. 
Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvuru tarihinden önceki tarihli Türk Patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri, tekniğin bilinen durumuna dahildir. 
Patent ve faydalı model kriterlerine bakıldığında faydalı model daha önce patent belgesi ya da faydalı model belgesi almış bir patentin geliştirilip teknik bir soruna çözüm getirilerek yenilik kazanması ile elde edilebilir. 

9- Faydalı model tescili için gerekli kriterler nelerdir? 
-Yenilik.
-Sanayi’ye uygulanabilirlik.

10- Patent ve faydalı model arasındaki fark nedir?
-Faydalı modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
-Koruma süreleri farklıdır,
-Faydalı model belgesine, ek faydalı model belgesi verilmez,

11- Başvurumun patent veya faydalı model olduğuna kim karar verir?
Buluşu için patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.