Entegre Topoğrafya Hukuku Başvuruları HUKUK

 

Entegre Topoğrafya Hukuku Başvuruları

*     Entegre devre topoğrafyaların korunması hakkında 5147 sayılı kanunda   belirtilen hükümsüzlük ve ceza davaları mevcuttur. 


ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYASININ   HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Tüketici dernekleri, 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı kanun ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı kanuna tabi kuruluşlar ve diğer menfaati olan kişilerin dava hakkı vardır.

*     (çeşitli meslek odaları, esnaf sanatkarlar odası)

-entegre devre topoğrafya kanunu için tıklayın-


Entegre Devre Topoğrafyasının Hükümsüzlük Nedenleri

*     4. ve 5. maddelerde belirtilen koruma şartlarını haiz olmadığı ispat edilmişse.
*     Hak sahipliğinin başka kişi veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse.

*     Tescil başvurusunun yapılmasından önce entegre devre topoğrafyasının yurt içinde veya yurt dışında ticari kullanımı durumunda, söz                 konusu başvurunun, 6.madde 1.fıkrasında belirtilen süre içinde yapılmadığı ispat edilirse.


Entegre Devre Topoğrafyasına Tecavüz

*         Orijinal olma şartlarını haiz bulunmayan parçaların çoğaltılması hariç olmak üzere, koruma altındaki entegre devre topoğrafyasının bütününün veya bir kısmının, bir entegre devre içine alınması ya da bunun dışında herhangi bir şekilde çoğaltılması.
*         Korunan bir entegre devre topoğrafyasının, korunan entegre topoğrafyasını içeren biçimde çoğaltılmış entegre devre topoğrafyasını içeren ürünün ithali, satışı veya ticari amaçla dağıtılması.  


Entegre Devre Topoğrafyası Hakkına Tecavüz Halinde Ceza Hükümleri

*         Entegre devre topoğrafyası hakkına tecavüz halinde ceza yaptırımı kanunun 39.ve 40.maddelerinde düzenlenmiştir.
*         Hakka tecavüz hallerine uygulanacak cezalara ilişkin 39.madde 22.12.2016 gün ve 6769/191md. ile mülga (yürürlükten kalkmış olan, aynı konuyu düzenleyen yeni kanun çıktığında eskisi mülga olur) olmuştur. şikayet hakkına sahip olanlara ilişkin 40.madde 23.01.2008 gün ve 5728/578md. ile mülga olmuştur.
*         Kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar.


*     Korunan bir entegre devre topoğrafyasının, korunan bir entegre devre topoğrafyasını içeren entegre devrenin ya da koruma altında olan bir entegre devre topoğrafya içeren ürünün veya ambalajının üzerine konulmuş entegre devre topoğrafya koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar.

*     Kendilerini haksız olarak entegre devre topoğrafya başvurusu veya entegre devre topoğrafya hakkı sahibi olarak gösterenler.

*     1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 500 günden 1000 güne kadar adli para cezası ile

*     Hakkı veya  tasarruf yetkisi olmadığını bilerek/bilmesi gerekerek devir, intikal, rehin ve haciz veya lisans hakkını kullanan, devreden, rehneden (para karşılığı rehin bırakmak) ya da bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar.

*     Halihazırda korunan  entegre devre topoğrafya hakkı olmayan, hak süresi ya da koruma süresi bittiği kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkarttığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir entegre devre topoğrafya koruma hakkı olduğu kanısını uyandıracak fiillerde bulunanla;

*     2 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 2000 güne kadar adli para cezası

*      11.maddenin (a) ve (b) bentlerinin her birinde sayılan fiilleri işleyeneler (Orijinal olmayan parçalar hariç, koruma altındaki entegre devre topoğrafyanın bütününün veya bir kısmının, entegre devre içine alınması ya da herhangi bir şekilde çoğaltılması. Korunan bir entegre devre topoğrafyanın, entegre devre topoğrafyasını içeren bir entegre devrenin ya da yasal olmayan bir biçimde çoğaltılmış entegre devre topoğrafya içeren ürünün ithali, satışı veya ticari amaçlı dağıtılması.)

2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 500 günden 2000 güne kadar adli para cezası

 

Entegre Topoğrafya Hukuku Başvuruları Entegre Topoğrafya Hukuku Başvuruları Entegre Topoğrafya Hukuku Başvuruları Entegre Topoğrafya Hukuku Başvuruları